නිෂ්පාදන

අපි පුස් කේස් පරිපථ කඩනය, වායු පරිපථ කඩනය, කුඩා පරිපථ කඩනය, ස්වයංක්‍රීය හුවමාරු ස්විචය, හුදකලා ස්විචය, ඩීසී ස්විචය යනාදිය සඳහා විශේෂිත වේ.

සූර්ය පැනල

පිහි ස්විචය
8613868701280
Email: mulang@mlele.com